I Finland bruger UPM træaffald fra deres produktion til at skabe fremtidens brændstof

Hos UPM i Finland står verdensmålene centralt i virksomhedens forretningsstrategi frem mod 2030, hvor bioproducenten har sat mål for sin økonomiske, sociale og miljømæssige performance. Målene skal være med til at mindske den negative og fremme den positive indvirkning UPM har på verden. Samtidig er 2030-planen et værktøj UPM bruger til at nedbringe deres risici og fremme forretningen på den lange bane, helt i overensstemmelse med filosofien bagved SDG Invest.

UPM blev etableret efter en sammenlægning af en række virksomheder i 1995, men trækker tråde tilbage til den finske skovproduktion i slutningen af 1800-tallet. UPM har siden deres etablering udviklet sig fra at være savværk og papirproducent, til nu at operere inden for seks forskellige forretningsområder, som alle tager udgangspunkt i skovbaseret bioressourcer. UPMs strategi består af tre ord: ”More with biofore”, hvor ’biofore’ er en sammentrækning af ’bio’ og ’forest’, som er de to primære input i UPMs produktion.

Faktaboks

 • Grundlagt i Finland i 1995

 • Har 19.100 ansatte på verdensplan

 • Producerer i mere end 12 lande og sælger til 120 lande på verdensplan

 • Har en 2030-målsætning om at levere et egenkapitalsforrentning på 10 %

 • De vil sende 0 % af deres affald til deponering i 2030

Hvordan kan man fælde træer bæredygtigt?

Det kan virke besynderligt, at en virksomhed der lever af at fælde skove, kan være blandt de mest bæredygtige virksomheder på verdensplan, men det er UPM takket være deres ”more with biofore” strategi, hvor UPM minimerer deres negative aftryk på samfundet, samtidig med at de søger nye innovativ og bæredygtige løsninger som en del af deres forretningsudvikling. Den finske virksomhed scorer derfor højt på både bæredygtighed og lederskab hos SDG Invest.

UPM bruger træfibre og andre skovbaserede ressourcer i deres produktion. Det er derfor klart, at en af de største negative indvirkninger forbundet med UPMs virke er afskovning. Derfor har UPM valgt at have en af de mest ambitiøse programmer for bæredygtig skovdrift på verdensplan. Her tages der hensyn til den lokale biodiversitet og fauna, samt de oprindelige befolkningsgrupper, der bl.a. har skoven som levebrød.

Allerede på nuværende tidspunkt er 85 % af alle UPMs træfibre FSC-certificeret, men målsætningen er at det skal gælde for 100 % af de fibre UPM bruger i 2030, hvilket er i overensstemmelse med verdensmål 15, der dikterer, at vi skal have etableret bæredygtig skovdrift på verdensplan inden 2030.

For at indfri dette mål indgik UPM i 2017 et strategisk samarbejde med FSC, med det formål at øge udbredelsen af FSC-certificeret træ, samt at forbedre forholdene i hele forsyningskæden. Dette er blot ét enkelt eksempel på, hvordan UPM tager ansvar for at minimere de negative påvirkninger deres produktion har på omgivelserne og verden. Minimering af ens negative påvirkninger er et klart krav, for at virksomheder kan være en del af SDG Invests porteføljen.

“More with biofore”

Strategien blev udviklet I 2009, og er siden blevet opdateret og tilpasset FNs 17 verdensmål. Strategien opstiller de følgende visioner:

 • Hver eneste træfibre skal bruges innovativt og effektivt

 • Bio- og skovproduktion skal integreres med det formål at skabe alternative kvalitetsløsninger til ikke-vedvarende energikilder og materialer

 • Dette skal gøres profitabelt og ansvarligt

Træaffald bliver omdannet til værdifuld biomasse til gavn for klimaet og forretningen

Der hvor UPM virkelig skiller sig ud fra mange af deres konkurrenter, er med evnen til at tænke cirkulært og optimering i brug af ressourcer. Denne tænkning har ført til en helt ny forretningsenhed ” UPM Biorefining”. Her har UPM blandt andet har udviklet biobrændslet ”BioVerno”, hvor rå tallolie, en træbaseret rest af UPMs egen produktion af papirmasse, bliver omdannet til en unik og avanceret type biobrændstof, som kan bruges i enhver dieselmotor – bil, bus eller lastbil. BioVerno reducerer udledningen af drivhusgasser med 80% sammenlignet med fossil diesel.

Samtidig konkurrerer BioVerno ikke med den globale fødevareproduktion, hvilket er tilfælde med en række andre biobrændsler, der bliver beskyldt for at have drevet priserne på en række fødevarer op på verdensplan [1]. BioVerno har været i kommerciel produktion siden 2015, og udgør nu en af de vigtigste dele af UPMs forretning, og er et område virksomheden vurderer vil vækste i de næste mange år. UPM har derfor ved at tænke i effektiv brug af ressourcer udviklet et helt nyt profitabelt område af deres forretning, som på lang sigt ser ud til kun at vokse sig større.

BioVerno er et eksempel på hvordan UPM tager lederskab, og udvikler nye innovative produkter, som er til gavn for både klimaet og miljøet. UPM har med BioVerno formået at bruge en rest fra deres eksisterede produktion til at udvikle et klimavenligt biobrændsel. Dermed skaber UPM en dobbelt positiv indvirkning på verdenen omkring dem, da de både undgår spild i deres egen produktion, samtidig med at de udvikler nye klima-venlige løsninger til forbrugerne. UPM bidrager dermed aktivt til opfyldelsen af verdensmål 12 og 13.

Lederskab er altafgørende for SDG Invest

Når vi i SDG Invest vurderer hvorvidt en virksomhed lever på til vores bæredygtighedskrav, er det især lederskab der er en altafgørende faktor. Og det er netop på grund af lederskab, at UPM er endt i SDG Invests portefølje. UPM viser både at de arbejder med at forbedre de sider af deres forretning, der har negative konsekvenser for mennesker og miljø, samtidig med at de hele tiden udvikler nye bæredygtige løsninger til gavn for verden og ikke mindst deres forretning.

Vi tror på at lederskab er en indikator for virksomhedernes robusthed, samt deres evne til at omstille sig til en fremtid hvor vi ikke har tid eller råd til kortsigtede løsninger, der ikke tager hensyn til den globale udvikling. Her går UPM forrest med bæredygtig skovdrift, optimering af ressourcer og innovative løsninger der omdanner deres affald til klimavenlige alternativer.

Du kan læse mere om UPM og deres arbejde med bæredygtighed i deres årsrapport.

Verdensmål som UPM bidrager til

UPM arbejder aktivt med en række verdensmål, herunder:

 • Verdensmål 3: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

 • Verdensmål 8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

 • Verdensmål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

 • Verdensmål 12: Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

 • Verdensmål 13: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

 • Verdensmål 15: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder