MÅL OG INVESTERINGSSTRATEGI

Mål

Som Artikel 9 investeringsprodukt, er målet med SDG Invest Bæredygtige Obligationer at tilbyde et obligationsprodukt, hvor alle obligationer har gennemgået en grundig bæredygtighedsscreening, som kan benyttes som obligationsandel i en investeringsportefølje.

Afdelingen kan investere i erhvervsobligationer udstedt af selskaber, der har en strategi i forhold til ansvarlighed, lederskab, Paris-aftalen og FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi benytter samme dybdegående analyseproces til at sammensætte obligationsproduktet, som til vores aktieporteføljer. SDG Invest har dermed indgående forståelse for virksomhedernes økonomiske og bæredygtige profil, for at sikre at porteføljen består af virksomheder, der bidrager positivt i en mere bæredygtig retning.

Investeringsstrategi

Porteføljen sammensættes af børsnoterede, omsættelige obligationer, således at kunderne sikres løbende adgang til likviditet. Med kapitalforeningen kan den enkelte investorer øge deres spredning og dermed minimere deres risiko på enkelte udstedere af obligationer i forhold til direkte obligationsinvestering.

Afdelingen overholder UCITS spredningskravene, og vil derfor altid som minimum have 10 obligationer i porteføljen. Afdelingen vil primært bestå af erhvervsobligationer med god udstederkvalitet. Obligationerne vil primært være udstedt i DKK og EUR, men er ikke begrænset hertil. Afkastet på porteføljen forventes at være den løbende gennemsnitlige effektive rente på de underliggende obligationer.

Obligationsinvesteringerne som købes til porteføljen, vil som udgangspunkt holdes til udløb. Der kan løbende laves tilpasninger af porteføljen, men der forventes som udgangspunkt lav omsætningshastighed i porteføljen. Afdelingen anvender ikke gearing.

INDRE VÆRDI OG AFKAST

0 kr.
Indre værdi 30.05.24
0 %
Afkast 30.05.24
0 kr.
Købspris/emissionspris 30.05.24
0 kr.
Salgspris/indløsningspris 30.05.24

Disclaimer: Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk..

Vi sætter barren højest for bæredygtighed og investerer i de globale selskaber, der driver den bæredygtige transformation.

Anne-Louise Thon Schur • Partner, SDG Lead

Afdelingen har et miljømæssigt bæredygtigt investeringsformål, om at porteføljen bidrager til opnåelsen af Paris-aftalens målsætning om at begrænse global temperaturstigning til 1,5 grader. I sammensætningen af porteføljen er det desuden en prioritet at virksomhederne bidrager positivt til FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

DOKUMENTER

OPLYSNINGER OM BÆREDYGTIGHED

FAKTAARK

CENTRAL INVESTORINFORMATION