Hjemmesiden indeholder oplysning om SDG Invest. SDG Invest er underlagt dansk ret. Finanstilsynet er tilsynsmyndighed og Ankenævnet for investeringsfonde er klageinstans.

Indholdet af nærværende hjemmeside er udarbejdet med det formål at give en generel introduktion til SDG Invest. Hjemmesiden henvender sig alene til danske investorer. Hjemmesiden kan ikke erstatte finansiel rådgivning og kan hverken anses for at være et tilbud om at yde finansiel rådgivning eller et tilbud om nogen anden rådgivning eller service. Investor opfordres til at kontakte egen investeringsrådgiver for individuel information om eventuel investering, skatteforhold med videre før køb eller salg af investerings- og kapitalbeviser.

Før investering i andele bør investor grundigt gennemlæse dokumenter: central, investoroplysninger og vedtægter. Dokumenterne samt øvrig information herunder risici, findes her.

Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne på hjemmesiden er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser. SDG Invest påtager sig intet ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl i materialet. Der tages forbehold for ændringer i markedsforhold, afkast, udbytter, kurser, rentesatser, gebyrer, priser og andre betalinger, skatteforhold, tryk- og slåfejl med videre. SDG Invest fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med disponeringer alene foretaget på grundlag af materialet.

SDG Invest er endvidere ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tekniske fejl, herunder IT-nedbrud, eller tredjemands uberettigede adgang via hjemmesiden, brugerens eller tredjemands data.

Ophavsret og varemærker
SDG Invest har copyright (ophavsret) og ejendomsret til hjemmesiden sdginvest.dk. Gengivelse, kopiering, fremvisning, overdragelse, offentliggørelse eller anden form for brug af indhold og data på sdginvest.dk må ikke finde sted uden forudgående skriftlige samtykke. SDG Invest giver dog brugeren ret til at downloade og kopiere informationer og materiale på hjemmesiden til personlig og ikke-kommerciel brug. SDG Invest giver brugeren endvidere ret til at downloade, kopiere, fremvise og offentliggøre billeder fra siden sdginvest.dk/presse

Varemærker eller logoer på hjemmesiden må ikke gengives, kopieres, fremvises, overdrages eller offentliggøres i nogen form uden forudgående skriftlige samtykke.

Der kan uden SDG Invests samtykke linkes til hjemmesiden. SDG Invest er ikke ansvarlig for fra hvilke hjemmesider eller i hvilken sammenhæng der linkes til hjemmesiden. Hjemmesiden indeholder endvidere links til hjemmesider drevet af tredjemand. SDG Invest er ikke ansvarlig for indholdet på tredjemands hjemmeside.

Klager

Klager over behandlingen i selskabet eller omkring selskabets dispositioner for den enkelte investor, kan stilles til Kristian Kjer, direktør og klageansvarlig hos StockRate Forvaltning.

I klagen bedes årsagen til klagen beskrevet, samt hvorledes årsagen til klagen tidligere er søgt behandlet ved henvendelse til selskabets ansatte.