Herunder: Hvad er en alternativ investeringsfond (AIF)?

En kapitalforening er en alternativ investeringsfond (AIF), der investerer i overensstemmelse med en fastlagt investeringsstrategi. Som navnet antyder, er en kapitalforening en masse investorer, der sammen investerer i en forening. Kapitalforeninger er vidt forskellige – nogle investerer i aktier, andre i obligationer, og andre i alternative investeringer såsom ejendomme, infrastruktur, m.m.

Når du køber et investeringsbevis i foreningen, bliver din investering spredt på porteføljens selskaber og risikoen dermed minimeret.

SDG Invest investerer i 50-100 globale kvalitetsaktier og -obligationer, som samtidig aktivt forholder sig til FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

SDG Invests investeringsformål er at bidrage til opnåelsen af Paris-aftalen målsætning om at begrænse global temperaturstigning. Dette formål handler specifikt om porteføljens indflydelse på klimaet, men SDG Invest er ikke blot en klimafond. For os er bæredygtighed ikke bare ‘grøn’. FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling er grundlæggende for vores holistiske syn på bæredygtighed, og vi ønsker at gøre en positiv forskel for både klima, miljø og mennesker.

Hos SDG Invest ligger vi os op af definitionen for bæredygtighed defineret i Brundtland-rapporten i 1987:

”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers
muligheder for at opfylde deres behov i fare.”

Vi analyserer bl.a., om virksomhederne arbejder med at reducere udledningen af CO2 i hele leverandørkæden, ansvarlig leverandørstyring, diversitet, udvikling af bæredygtige produkter, ansvarlig skattepraksis, omstilling til cirkulær økonomi, respekt for menneskerettigheder og fremme af diversitet.

I SDG Invest investerer du derfor i virksomheder som aktivt arbejder for at sænke CO2-udledningen i hele deres værdikæde, men du investerer ikke kun i ’grønne’ virksomheder. SDG Invest virksomheder, arbejder ambitiøst og målrettet med sociale forhold, etik og miljø gennem hele forretningen.

Derudover kan du som investor hos os vide dig sikker på, at dine penge ikke er investeret i følgende industrier: Fossile brændstoffer (olie, kul, gas, tjæresand), våben, gambling, pornografi, tobak og alkohol. Disse sektorer bliver frasorteret, da de direkte modarbejder en bæredygtig udvikling. Banker, cement og minesektorerne er også ekskluderet, da de pt. ikke består vores bæredygtige screening.

Herunder: Kan jeg vælge virksomheder fra, når jeg investerer i SDG Invest?

Herunder: Udbetaler I udbytte?

Når du investerer i SDG Invest, bliver din formue investeret i 50-100 globale kvalitetsselskaber.

Som investor har man ikke mulighed for at fravælge enkelte investeringer ud af SDG Invests porteføljer.

SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier kommer i både en udloddende og en akkumulerende version. Som investor kan du dermed vælge hvilket investeringsprodukt du foretrækker.

Herunder: Hvilke omkostninger er der og hvorfor?

De løbende omkostninger i SDG Invest er 1,35 % p.a. Omkostningerne fragår i kursen, og er med til dække driften af SDG Invest. Omkostningerne går bl.a. til: depotbank, investeringsrådgiver, bestyrelse, Finanstilsynet, Københavns Fondsbørs, Nasdaq OMX, markedsføring, osv. Hertil kommer, at der ved køb og salg skal betales sædvanlig kurtage til den bank, hvor man har depot.

Du kan se vores beholdningsliste her. Du er også velkommen til at booke et møde med os, hvor vi gennemgår hele porteføljen. Du kan booke et møde her.

Derudover, kan du finde yderligere information om vores portefølje i vores månedlige faktaark og ved at skrive dig op
til vores månedlige nyhedsbrev (nederst på siden).

I SDG Invest tror vi på, at det er de store globale virksomheder, som kan sikre en bæredygtig omstilling inden for deres respektive industrier. Vi har derfor udviklet produkter, som investerer i multinationale virksomheder, som går forrest, når det kommer til bæredygtig omstilling og forretningsudvikling. Samtidig er det virksomheder, som forstår at arbejde og transformere de områder af deres forretning, som ikke er bæredygtige.

Virksomhederne i SDG Invest porteføljer er ofte i berøring med millioner af mennesker hver eneste dag – enten som kunder, medarbejdere, underleverandører eller samarbejdspartnere. Når en virksomhed med millioner af medarbejdere og underleverandører, eksempelvis beslutter sig for at arbejde med at minimere plast og udvikle alternative emballager gennem hele leverandørkæden, så har det en massiv indvirkning globalt. Det gør det både nemmere og billigere for mindre aktører at komme med på vognen. Med andre ord, så kan virksomhederne i SDG Invest være med at til drive bæredygtigt udbud og efterspørgsel.

Du kan se hvilken bæredygtig indvirkning dine investeringer har i vores årlige Impact Rapport. Her giver vi dig et overblik over, hvordan vores portefølje performer ift. bæredygtighed, opnåelse af Paris-aftalen og indfrielse af FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling.

Du kan også skrive dig op til vores nyhedsbrev (nederst på siden) hvor du kan blive opdateret på, hvordan vores virksomheder klarer sig, og hvilke bæredygtige tiltag de senest har sat i søen.

Hos SDG Invest handler bæredygtige investeringer om sund økonomi og samtidig at tage ansvar. Vi mener nemlig, at bæredygtig adfærd og økonomisk værdiskabelse sagtens kan kombineres. Når virksomheder formår at omstille sig og løse globale udfordringer, er det en god investering på den lange bane. Vi har derfor udviklet en tretrinsmodel for, hvordan vi investerer:

1. Først laver vi en økonomisk screening af ca. 75.000 børsnoterede selskaber på verdensplan. Gennem vores aktieanalysemodel, StockRate-modellen, udvælger vi de økonomisk stærkeste selskaber på markedet.

2. Dernæst laver vi en sektor-screening, hvor vi frasorterer sektorer, som ikke bidrager til indfrielsen af FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling.

3. Afslutningsvist analyserer vi de resterende virksomheder i vores Sustainability Scorecard for bæredygtighed.

Denne tretrinsproces sikrer, at du som investor får både et højt økonomisk afkast og en meget stærk bæredygtig indvirkning i din portefølje. Læs mere om processen her.

Du kan følge SDG Invests afkast her.

Herunder: Er der nogen hæftelse i investeringerne?

SDG Invest er noteret på Københavns Fondsbørs, Nasdaq OMX. Du køber og sælger investeringsbeviserne via din netbank, hvor du søger på SDG Invest eller fondskoden DK0061668654. Du kan investere frie midler, pensionsmidler og selskabsmidler. Du hæfter alene med dit indskud.

Hos SDG Invest sætter vi barren højest, når det kommer til bæredygtighed. Det gør vi ved at:

1. vælge de mest bæredygtige virksomheder til vores portefølje
Vi har udviklet vores eget Sustainability Scorecard, som vi analyserer alle vores virksomheder i. Vores scorecard er udviklet af egne bæredygtighedseksperter og vi opdaterer det årligt, for at reflektere udviklinger inden for bæredygtighed, og for at kontinuerligt skærpe kravene til porteføljevirksomheder. Ud af 75.000 børsnoterede virksomheder, er det kun 50-100 virksomheder, som klarer både vores finansielle – og bæredygtige screening.

2. udøve aktivt ejerskab
Vi gennemfører en dybdegående kvalitativanalyse af virksomhederne på mere end 50 parametre ift. FN’s verdensmål for bæredygtighed. Det giver os indgående kendskab til, hvordan virksomhederne performer ift. bæredygtighed ,og hvor der er rum for forbedring. Vi er i dialog med 100% af virksomhederne i aktieporteføljerne, og rådgiver dem ift. deres forbedringspotentiale.

Samtidig deltager vi i internationale fora, såsom Climate Action 100+ og PRI, hvor vi sammen med andre investorer, arbejder for at flere virksomheder arbejder med FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling.

Du kan læse mere om vores aktive ejerskab her.

På nuværende tidspunkt kan SDG Invest desværre ikke købes til aktiesparekontoen.

SDG Invest er en aktivt forvaltet fond.

En passiv fond, er en fond hvor selskaberne ikke er udvalgt af en porteføljeforvalter, men hvor fonden er sammensat for at matche et indeks eller en del af markedet. Det kræver færre ressourcer, hvilket også er derfor omkostninger typisk er lavere for passivt forvaltede fonde.

En aktiv fond udvælger selskaber til porteføljen, ud fra nogle rammer som er sat op for fonden. Den aktive fond køber og sælger løbende værdipapirer og målet er, at afkastet bliver højere end markedsafkastet. I en aktivt forvaltet fond sidder der porteføljeforvaltere der udvælger hvert enkelt selskab. Det giver højere omkostninger til analyser, forvalter og transaktioner. Til gengæld får man en portefølje, hvor der er taget stilling til hvert selskab.

I SDG Invest er hvert selskab nøje udvalgt ud dybdegående analyse af både økonomi og bæredygtighed. Desuden får investorer også indflydelse gennem vores aktive ejerskabsaktiviteter, og vi giver hvert år investorer indblik i SDG Invests aktieportefølje i den årlige Impact Rapport. Alle de aktiviteter kan kun lade sig gøre i aktivt forvaltede fonde.

SDG Invest har kun Artikel 9 investeringsprodukter. Det betyder at vores produkter er klassificeret som de mest bæredygtige, fordi der investeres med et bæredygtigt formål.

Artikel 8 produkter integrerer bæredygtige karakteristika, men bæredygtighed er ikke nødvendigvis målet, og kan derfor godt nedprioriteres til fordel for økonomiske hensyn. I SDG Invest ønsker vi ikke at gå på kompromis med hverken økonomi eller bæredygtighed.

Når vores investeringsprodukter er Artikel 9, så følger der en del rapporteringskrav med også. Hvis du som investor er interesseret i at læse mere, så kan du finde yderligere bæredygtighedsrelateret information på hver fonds side.

FÅ MÅNEDLIG INFORMATION FRA SDG INVEST

Få information og nyheder om selskaber der går forrest, når det gælder SDG mål. Følg med i de selskaber som SDG Invest har investeret i.