Herunder: Hvad er en alternativ investeringsfond (AIF)?

En kapitalforening er en alternativ investeringsfond (AIF), der investerer i overensstemmelse med en fastlagt
investeringsstrategi. Som navnet antyder, er en kapitalforening en masse investorer, der sammen investerer i en
forening. Kapitalforeninger er vidt forskellige – nogle investerer i aktier, andre i obligationer, og andre i alternative
investeringer såsom ejendomme, infrastruktur, m.m.

Når du køber et investeringsbevis i foreningen, bliver din investering spredt på porteføljens aktier og risikoen dermed
minimeret.

SDG Invest investerer i 50-100 globale kvalitetsaktier, som samtidig aktivt forholder sig til FNs 17 verdensmål for
bæredygtig udvikling.

Vi bliver tit spurgt om vi er en klimafond. Nej, det er vi ikke, vi er meget mere end det. Når vi udvælger
virksomhederne til porteføljen, står arbejdet med klimaforandringer centralt, men vi ser også på en lang række andre
faktorer – hele 43 parametre – som alle bidrager til gennemførelsen af FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling.

Hos SDG Invest ligger vi os op af definitionen for bæredygtighed defineret i Brundtland-rapporten i 1987:

”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers
muligheder for at opfylde deres behov i fare.”

Vi analyserer bl.a., om virksomhederne arbejder med at reducere udledningen af CO2 i hele leverandørkæden,
ansvarlig leverandørstyring, diversitet, udvikling af bæredygtige produkter, ansvarlig skattepraksis, omstilling til
cirkulær økonomi, respekt for menneskerettigheder og fremme af diversitet.

I SDG Invest investerer du derfor ikke kun i ’grønne’ virksomheder men virksomheder, som arbejder ambitiøst og
målrettet med sociale forhold, etik og miljø gennem hele forretningen.

Derudover kan du som investor hos os vide dig sikker på, at dine penge ikke er investeret i følgende industrier: Fossile
brændstoffer (olie, kul, gas, tjæresand), våben, gambling, pornografi, tobak og alkohol. Disse sektorer bliver
frasorteret, da de direkte modarbejder en bæredygtig udvikling. Banker, cement og minesektorerne er også
ekskluderet, da de pt. ikke består vores bæredygtige screening.

Herunder: Kan jeg vælge virksomheder fra, når jeg investerer i SDG Invest?

Herunder: Udbetaler I udbytte?

Når du investerer i SDG Invest, bliver din formue investeret i 50-100 globale kvalitetsaktier.

Som investor har man ikke mulighed for at fravælge enkelte investeringer ud af SDG Invests portefølje.

SDG Invest betaler ikke udbytte. Som investor får du afkast i form af kursgevinster – dvs. når værdien af SDG Invest
investeringer stiger, vil kursen på dine investeringsbeviser stige tilsvarende. Kursudviklingen kan følges dagligt.

Herunder: Hvilke omkostninger er der og hvorfor?

De løbende omkostninger i SDG Invest er 1,35 % p.a. Omkostningerne fragår i kursen, og er med til dække driften af
SDG Invest. Omkostningerne går bl.a. til: depotbank, investeringsrådgiver, bestyrelse, Finanstilsynet, Københavns
Fondsbørs, Nasdaq OMX, markedsføring, osv. Hertil kommer, at der ved køb og salg skal betales sædvanlig kurtage til
den bank, hvor man har depot.

Vi har pt. ikke SDG Invest porteføljen liggende tilgængelig online. Du er til gengæld velkommen til at booke et møde
med os, hvor vi gennemgår hele porteføljen. Du kan booke et møde her.

Derudover, kan du finde yderligere information om vores portefølje i vores månedlige faktaark og ved at skrive dig op
til vores månedlige nyhedsbrev (nederst på siden).

I SDG Invest tror vi på, at det er de store globale virksomheder, som kan sikre en bæredygtig omstilling inden for deres
respektive industrier. Vi har derfor udviklet et aktieprodukt, som investerer i multinationale virksomheder, som går
forrest når det kommer til bæredygtig omstilling og forretningsudvikling. Samtidig er det virksomheder, som forstår at
arbejde og transformere de områder af deres forretning, som ikke er.

Virksomhederne i SDG Invest porteføljen er ofte i berøring med millioner af mennesker hver eneste dag – enten som
kunder, medarbejdere, underleverandører eller samarbejdspartnere. Når en virksomhed med millioner af
medarbejdere og underleverandører, fx beslutter sig for at arbejde med at minimere plast og udvikle alternative
emballager gennem hele leverandørkæden, så har det en massiv indvirkning globalt. Det gør det både nemmere og
billigere for mindre aktører at komme med på vognen. Med andre ord, så kan virksomhederne i SDG Invest være med
at til drive bæredygtigt udbud og efterspørgsel.

Du kan se hvilken bæredygtig indvirkning dine investeringer har i vores årlige Impact Rapport. Her giver vi dig et
overblik over, hvordan vores portefølje performer ift. bæredygtighed og indfrielse af FN’s 17 Verdensmål for
Bæredygtig Udvikling.

Du kan også skrive dig op til vores nyhedsbrev hvor du kan blive opdateret på, hvordan vores virksomheder klarer sig,
og hvilke bæredygtige tiltag de senest har sat i søen.

Hos SDG Invest handler bæredygtige investeringer om sund økonomi og samtidig at tage ansvar. Vi mener nemlig, at
bæredygtig adfærd og økonomisk værdiskabelse sagtens kan kombineres. Når virksomheder formår at omstille sig og
løse globale udfordringer, er det en god investering på den lange bane. Vi har derfor udviklet en tretrinsraket for,
hvordan vi investerer:

1. Først laver vi en økonomisk screening af ca. 65.000 børsnoterede selskaber på verdensplan. Gennem vores
aktieanalysemodel StockR8 udvælger vi de økonomisk stærkeste selskaber på markedet.

2. Dernæst laver vi en ESG-screening og frasorterer sektorer, som ikke bidrager til indfrielsen af FN’s 17
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling.

3. Afslutningsvist analyserer vi de resterende virksomheder i vores Sustainability Scorecard, som indeholder 43
forskellige parametre for bæredygtighed.

Denne tretrinsproces sikrer, at du som investor får både et højt økonomisk afkast og en meget stærk bæredygtig
indvirkning i din portefølje. Læs mere om processen her.

Du kan følge SDG Invests afkast her.

Herunder: Er der nogen hæftelse i investeringerne?

SDG Invest er noteret på Københavns Fondsbørs, Nasdaq OMX. Du køber og sælger investeringsbeviserne via din
netbank, hvor du søger på SDG Invest eller fondskoden DK0060947323. Du kan investere frie midler, pensionsmidler
og selskabsmidler. Du hæfter alene med dit indskud.

Hos SDG Invest sætter vi barren højest, når det kommer til bæredygtighed. Det gør vi ved at:

1. vælge de mest bæredygtige virksomheder til vores portefølje
Vi har udviklet vores eget Sustainability Scorecard, som vi analyserer alle vores virksomheder i. Vores scorecard
er udviklet af egne bæredygtighedseksperter og vi opdaterer det årligt. Ud af 65.000 børsnoterede
virksomheder, er det kun 55-65 virksomheder, som klarer både vores finansielle – og bæredygtige screening.

2. udøve aktivt ejerskab
Vi gennemfører en dybdegående kvalitativanalyse af virksomhederne på hele 42 parametre ift. FN’s verdensmål
for bæredygtighed. Det giver os indgående kendskab til, hvordan virksomhederne performer ift. bæredygtighed
og hvor der er rum for forbedring. Vi er i dialog med 100 % af virksomhederne i porteføljen, og rådgiver dem ift.
deres forbedringspotentiale.

Samtidig deltager vi i internationale fora, såsom Climate Action 100+ og FN PRI, hvor vi sammen med andre
investorer, arbejder for at flere virksomheder arbejder med FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling.

Du kan læse mere om vores aktive ejerskab her.

På nuværende tidspunkt kan SDG Invest desværre ikke købes til aktiesparekontoen.

FÅ MÅNEDLIG INFORMATION FRA SDG INVEST

Få information og nyheder om selskaber der går forrest, når det gælder SDG mål. Følg med i de selskaber som SDG Invest har investeret i.

Få SDG nyheder