Privatlivspolitik StockRate Forvaltning

Kapitalforeningen SDG Invest administreres af StockRate Forvaltning A/S, der indgår i StockRate Koncernen, sammen med Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S. Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S yder investeringsrådgivning og skønsmæssig porteføljepleje for foreningen.

StockRate Forvaltning foretager som forvalter af foreningen den daglige administration.

Formål med behandling

StockRate Forvaltning (på vegne af Kapitalforeningen SDG Invest) behandler primært persondata, som modtages via din registrering hos Euronext Securities (værdipaircentralen), som således bør være korrekt og ajourført. Når du køber/sælger andele i foreningen via dit pengeinstituttet, så registreres dette hos Euronext Securtities i overensstemmelse med de depotbestemmelser, som du har godkendt hos dit pengeinstitut.

Som en del af administrationen er StockRate Forvaltning A/S forpligtet via lovgivning til at føre et register over investorernes andele, som dokumentation for investorernes andel af en afdelings formue. Registeret kaldes for ejerbogen. Foreningens ejerbog føres af selskabet Computershare, der indhenter oplysninger fra Euronext Securtities. De oplysninger, som behandles om dig i ejerbogen er navn, adresse og VP-kontonummer (dit depotnummer hos Euronext Securities A/S).

StockRate Forvaltning bruger dine oplysninger i forbindelse med indkaldelse og afholdelse af generalforsamling, udbyttebetalinger, tilbagesøgning af udbytteskat og besvarelse af henvendelser fra investorerne.

Periode for opbevaring af dine personoplysninger

Dine oplysninger opbevares, så længe det er nødvendigt i forhold til ovennævnte formål.

Videregivelse af personoplysninger

I forbindelse med generel IT-understøttelse (IT-infrastruktur, servereopbevaring m.v.) og ejerbogsadministration og afvikling af generalforsamlinger videregives dine oplysninger til underdatabehandlere, som StockRate Forvaltning A/S har indgået aftale med.

Dine rettigheder

Du har selvfølgelig ret til at se de oplysninger vi har om dig – og til at rette eventuelle urigtige oplysninger – med mindre anden lovgivning såsom Hvidvaskloven eller væsentlige interesser, pålægger os ikke at give dig specifikke data. I henhold til Databeskyttelsesforordningen har du i særlige tilfælde ligeledes ret til at begrænse eller gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger samt til at få overført oplysningerne. Generelt set giver Databeskyttelsesforordningen også ret til at få personlige oplysninger slettet, dog tilsidesætter det imidlertid ikke andre lovgivningsmæssige krav såsom Hvidvaskloven, MiFID reglerne og Finanstilsynets krav om, at vi kan dokumentere relevante personlige oplysninger i 5 år efter et kundeforhold ophører. Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Hvem kan du kontakte?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. StockRate Forvaltning A/S, der er ansvarlig for indsamlingen af de personlige oplysninger, kan kontaktes på

StockRate Forvaltning A/S

Sdr. Jernbanevej 18D

DK-3400 Hillerød CVR-nr.: 39143968

Tlf. +45 3833 7575

info@stockrate.dk

Hvis der er behov for at klage?

Vi tilstræber at løse uoverensstemmelser direkte med vores kunder. Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personlige data, er du velkommen til at kontakte direktør Bo Matthiesen på e- mail bm@stockrate.dk eller ovenstående telefonnr. Du har også ret til at klage til Datatilsynet, kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.