Kvindelige iværksættere møder både formelle og uformelle barriere for at stifte egen virksomhed, samt en skæv fordeling af kapital.

Selvom ligestillingen er kommet længere på nogle områder, så er der store forskelle på, hvor mange penge, der bliver investeret i kvindelige iværksættere, modsat mandlige iværksættere, eller blandede teams. En analyse af kvindelige iværksættere fra Dansk Erhverv viser, at der er kommet flere kvindelige iværksættere i de seneste år. Ikke desto mindre udgør kvinder stadig kun en fjerdedel af iværksætterne i Danmark. Samtidig modtager kvindelige iværksættere kun en meget begrænset andel af den tilgængelige kapital.  Derfor er det relevant at undersøge den store forskel på antallet af kvindelige og mandlige iværksættere, samt de barriere, de møder.

Kvindelige iværksættere møder både helt åbenlyse, men også usynlige barriere. Først og fremmest har de i mindre grad har adgang til den nødvendige finansiering . Samtidig er det et yderligere problem, hvis kvindelige iværksættere kun får finansiering fra kvindelige investorer, da mænd (som sidder på den største kapital) er mindre villige til at investere. Hvis kvindelige iværksættere derimod får de første investeringer fra mandlige investorer, har de lettere ved at få finansiering i fremtiden . Desuden har kvindelige iværksættere sværere ved at optage lån end mænd . Alt i alt, så møder kvinder, der ønsker at starte egen virksomhed, tydelige økonomiske barriere, der kan være med til at forklare, hvorfor der er færre kvindelige iværksættere, da de ikke har samme adgang til finansiering.

En anden uformel barriere er, hvorvidt mænd og kvinder føler de har de nødvendige evner. Kvinder føler sig ikke rustet til startupmiljøet, og mange kvindelige iværksættere mener, at de ikke har de helt rigtige kompetencer til at få virksomheden til at vokse. Det har ikke nogen relation til uddannelsesniveau, hvor både mænd og kvinder har samme grad af uddannelse og erfaring, men forskellen ligger i troen på at det skal lykkes. Adspurgt om egne evner, svarer mænd, at de i høj grad mener, at de har evnerne til at blive  iværksættere, hvor kvinder mener, at de i mindre grad har evnerne. Undersøgelsen viser, at Danmark ligger i bund i andel af kvinder, der mener de har den nødvendige viden, erfaring og evner til at starte deres egen virksomhed. Kun 25% af de adspurgte danske kvinder siger de har de nødvendige evner, modsat 45% af danske mænd. EU gennemsnittet for kvinder er cirka 35% procent og omkring 53% for mænd. Det vil sige Danmark ligger godt 10% under EU gennemsnittet, når adspurgte iværksættere mener, de har den nødvendige viden, erfaring og evner til at starte virksomhed . Når vi har indblik i et af de problemer, der forhindrer kvinder i at blive iværksættere, så betyder det jo heldigvis, at der er meget konkrete værktøjer vi kan bruge for at statistikken bliver forbedret.

En tredje barriere er adgangen til netværk og rollemodeller. Kvinder har i mindre grad adgang til effektive netværk. Kvinders netværk er mindre og mindre diverse end mænds netværk, og kvinder er langt ringere til at udnytte de goder, som netværk bidrager med. Kvinders netværk består i højere grad af familie, venner og mentorer, end af andre iværksættere, indflydelsesrige personer og relevante serviceudøvere. Undersøgelser viser også, at kvinder har meget sværere ved at tage fat i andre for at fremme egne interesser i deres netværk.

Undersøgelser peger også på, at samfund og kultur ikke støtter kvindelige iværksættere  i samme grad som mænd, på grund af kønsstereotyper og forventninger til kønnenes adfærd. Det skyldes at vores forventninger til kønsspecifik adfærd og traditionelle kvinde-, manderoller stadig er fremtrædende i vores samfund og her gælder det også, at iværksætteri og at drive virksomhed i højere grad er associeret med at være et maskulint fænomen.   Det resulterer i at der tildeles mindre legitimitet til kvindelige start-ups på grund af den negative opfattelse af kvindelige iværksættere, der ikke passer til samfundets forventninger til køn. For at skabe flere muligheder for kvindelige iværksættere vil det derfor være fordelagtigt, at vi gør op med vores gamle forventninger til kønsroller.

I følge Dansk Erhvervs analyse af iværksættere, så er kvinder faktisk meget dygtige til at formidle investeringer. Undersøgelsen har lavet en analyse, der viser, at en investering på 100 kr. i en startup grundlagt af kvinder resulterer i en 25% højere omsætning sammenlignet med virksomheder grundlagt af mænd.  Så at fjerne de uformelle barriere blandt iværksættere, er en god investering både for samfundet og for investorer.

Heldigvis går udviklingen i den rigtige retning.  I 2023 har 19% af iværksættere en kvindelig rollemodel, som er en stor stigning fra 2021, hvor tallet var 8%.   Derudover kan kvindelige iværksættere blive synliggjort yderligere gennem ambassadører og programmer. EU har allerede iværksat flere ambassadørprogram i flere europæiske lande, der fremhæver kvindelige iværksættere. Udover at skabe rollemodeller og ambassadører, er der også store muligheder for at kvinder føler sig bedre klædt på til at starte egen virksomhed i form af viden, kompetencer og erfaring. Flere rollemodeller og ambassadører være med til at fremme en positiv holdning over for kvindelige iværksættere .

I Danmark er der også strukturelle barriere, som familie- og barsels- politikker. Historisk set  har den primære målgruppe for familiepolitik været lønmodtagere og ikke selvstændige, men der er ved at være systemisk forståelse for, at familiepolitikker også skal være tilpasset selvstændige og særligt iværksættere.   Dansk Erhverv foreslår i rapporten, at iværksættere på deltidsbarsel skal kunne modtage tilskud til privat børnepasning med mere fleksibilitet, samtidig med at iværksættere på fuldtidsbarsel skal have lov til at arbejde op til fem timer om måneden, så iværksættere ikke kan blive straffet i udbetalinger, hvis de fx ringer til revisoren.

Sidst men ikke mindst, er det vigtigt at vi alle forstår den unconscious bias, som langt de fleste af os har.  En af screeningspunkterne i SDG Invests proces, er unconscious bias træning, da det er et godt første skridt til at skabe en mere inkluderende og mangfoldig kultur og medarbejderstab. Hvordan unconscious bias påvirker beslutninger blev tydeliggjort af et studie  med forskere fra Harvard, MIT og Wharton, som fandt at investorer foretrækker iværksætterpitch præsenteret af mænd. Denne bias styrkes af, hvor fysisk attraktive mændene er, da de er særligt overbevisende, hvorimod kvinders udseende ikke har nogen effekt.

Iværksætteri er en central vej til skabelse af arbejdspladser, økonomisk vækst og velstand. Et studie fra 2015 viser, at fremskynde kvinders ligestilling kunne tilføje $12 billioner til den globale  bruttonationalprodukt  (BNP). Til sammenligning lå den samlede globale BNP på $100 billioner i 2022, hvor USA udgjorde størstedelen på $25.3 billioner. I best case-scenariet kunne kvinders ligestilling bidrage med helt op til $28 billioner. En stor øgning af den samlede økonomi vil kunne realiseres ved at sikre større ligestilling og muligheder for kvinder. Derfor gavner det vores alles velstand, hvis vi gør om med de barriere og bias vi har og investerer i kvindelige iværksættere.

Vi ser heldigvis allerede firmaer der støtter kvindelige iværksættere. PepsiCo har lavet en platform kaldet, WomenMade , der støtter kvindelige iværksættere inden for mad og drikke. Samtidig har L’Oreal startet Bold Female Founders, der investerer i start-ups af kvinder.   Mange firmaer har allerede opdaget behovet, men også fordelene ved at investere i kvinder.  Hos SDG Invest screener vi om virksomhederne i vores portefølje træner deres medarbejdere i unconscious bias. Det går ud på at de implementerer bias træning i diversitets udvikling på management niveau eller derover, og træning af bias i rekrutteringsprocessen eller produktdesign. Vi ser allerede mange af vores virksomheder træner deres medarbejdere i unconscious bias. Vi arbejder med de virksomheder der er ligestillingsfrontløbere, og som ønsker at gøre en forskel både ved at investere i kvindelige iværksættere, og ved at kortlægge og arbejde med egne bias, og som naturligvis arbejder aktivt på at modarbejde dem. Med disse tiltag er der mulighed for at skabe en fremtid, hvor alle der har gode, kommercielle ideer kan få dem ud i livet og dermed bidrage til vores alles velstand.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder