Tre forventninger til bæredygtighedsfronten i 2021

Stærkere lovgivning, et øget fokus på biodiversitet og virksomheder, der integrerer cirkulær økonomi i forretningsmodellen. Vi uddyber tre forventninger, vi har til 2021 på bæredygtighedsfronten.

De bæredygtige investorer skal rapportere mere på deres arbejde med bæredygtighed

Det er en væsentlig politisk prioritet for EU-kommissionen at opnå klimamålene i Paris-aftalen. Resultatet er flere politiske aftaler om ny regulering på området for bæredygtig finansiering med fokus på at harmonisere, hvad der kan karakteriseres som bæredygtigt, og hvordan dette skal offentliggøres.

D. 10. marts 2021 træder offentliggørelsesforordningen i kraft. Lovgivningen fastsætter bestemmelser for finansielle virksomheders gennemsigtighed, hvad angår henholdsvis integration af bæredygtighedsrisici, hensyn til negative bæredygtighedsvirkninger af investeringer og afvigelse af bæredygtighedsrelaterede oplysninger for bæredygtige investeringprodukter.

De nye krav om mere offentlig rapportering fra investorernes arbejde med bæredygtighed, ligger sig op af EU-taksonomien, der harmoniserer standarder for, hvilke økonomiske aktiviteter, der kan karakteriseres som bæredygtige på tværs af EU. Dermed skal de to lovgivninger i tæt sammenspil danne ramme for reguleringen af bæredygtige investeringer. EU-taksonomien kommer til at have en enorm indvirkning på investeringer og virksomheders arbejde med bæredygtig transformation.

Manglende minimumsstandarder for, hvad der egentlig kan kaldes for ”grønt” eller ”bæredygtigt” på markedet for investeringsprodukter betyder, at investorer risikirer at blive ført bag lystet og udsat for greenwashing. Det skal de nye reguleringer sætte en stopper for.

Hos SDG Invest forventer vi at se klare resultater af den skærpede lovgivning i markedet. Når investorer skal rapportere, så skal virksomhederne det også, hvilket skaber en nedsivningseffekt.

Biodiversitet vil blive et centralt fokus for de bæredygtige virksomheder og investorer

2011-2020 markerede FN’s årti for biodiversitet, som nu er erstattet af årtiet for handling frem mod 2030 og Parisaftalen. Nu hvor årtiet for biodiversitet er afsluttet, skal regeringer forpligte sig til et nyt globalt rammeværktøj for biodiversitet, nemlig ”Post-2020 Global Biodiversity Framework” forud for FN’s biodiversitetskonference i Kina 2021. Rammeværktøjet opfordrer virksomheder på tværs af brancher til at beskytte biodiversitet i hele deres værdikæder for at mindske tab og ødelæggelse og samtidig beskytte økosystemer, hvilket ifølge ”World Economic Forums 2020 Global Risk Report” er to faktorer, der begge ligger i top fem over globale risici.

Hidtil har verdens virksomheder og lande været ude af stand til at sætte en effektiv stopper for tab af biodiversitet. En rapport fra IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) tegner et bekymrende billede af situationen, hvor flere dyrearter end nogensinde før er truet af udryddelse. Beregninger viser, at ca. 1 million af verdens 8 millioner dyrearter er i fare for udryddelse indenfor få årtier – medmindre seriøse foranstaltninger for at stoppe den negative udvikling bliver implementeret.

En række internationale organisationer, virksomheder og investorer har nedsat en arbejdsgruppe (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures), der frem mod 2023 skal udvikle en række data og rapporteringsstandarder, der skal fremme virksomheder og investorers arbejde og rapportering på arbejdet med at beskytte biodiversiteten.. Arbejdsgruppen bygger på den internationalt anerkendte klimastandard TCFD (Taskforce on Climate-related Financial disclosures).

Hos SDG Invest er vi ikke i tvivl om, at virksomhedernes arbejde med biodiversitet vil blive lige så vigtigt fremadrettet, som deres nuværende arbejde med klima.

Cirkulær økonomi bliver integreret i virksomheders forretningsmodel

I slut 2019 vedtog Den Europæiske Kommission ”The Green Deal – den overordnede strategi for transformationen mod et bæredygtigt Europa. I denne strategi er cirkulær økonomi en vigtig del, som vi kommer til at se mere til i 2021. Det globale forbrug af materialer som biomasse, fossile brændstoffer, metaller og mineraler forventes at fordobles i de næste 40 år. Desuden viser beregninger fra Verdensbankens ”What a Waste 2.0 Outlook”, at den årlige affaldsproduktion forventes at stige med 70% inden 2050.

Disse beregninger afslører, hvor afgørende skallering af den cirkulære økonomi er, så der skabes en regenerativ vækstmodel, der giver mere tilbage til planeten, end den tager. Tendensen for 2021 bliver, at forbrugerne ikke ser sig fornøjet med at virksomheder blot reducerer deres ressourceforbrug, men kræver derimod at virksomheder bidrager til den bæredygtige transformation ved at integrere cirkulær tankegang ind i deres forretningsmodel.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder