Samfundsansvar og Etik

Nedenstående beskriver nærmere, hvordan SDG Invest indarbejder bæredygtighed ud fra FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig verden og dermed også lever op til EUs disclosureforordning, som er retningslinjer for bæredygtighed i den finansielle sektor.

Regelgrundlag

Alle investereringer i SDG Invest bliver vurderet ud fra en række internationale standarder, herunder:

• FNs 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

• FN’s Global Compact principper

• FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne

• ILO’s Deklaration om Fundamentale Rettigheder og Principper ved Arbejde

Regelsæt

SDG Invest investerer udelukkende i bæredygtige aktier. Hensyn til klima og miljø, arbejdstagerettigheder og medarbejderforhold, respekt for menneskerettigheder, samt antikorruption og bestikkelse indgår som en integreret del af foreningens investeringsfilosofi.

Alle virksomheder i porteføljen bliver screenet via vores Sustainability Scorecard, som er baseret på FNs 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling samt på internationale standarder inden for de relevante fagområder. Vores Sustainability Scorecard vurderer alle investeringer på, hvorledes de arbejder med de tre følgende områder:

1. Bæredygtighed

2. Virksomhedsledelse

3. Lederskab inden for bæredygtighed

I alt indeholder SDG Invests Sustainability Scorecard over 40 parametre, hvor alle virksomheder bliver vurderet på en modenhedsskala. Vores screening vil munde ud i en score for den enkelte virksomhed, som vi benytter til at vurdere om virksomhedens arbejde, indenfor de ovenstående områder, er tilstrækkeligt langt fremme til at blive inkluderet i vores portefølje. SDG Invest anvender offentligt tilgængeligt materiale i vores analyser, og vi får udstedt en årlig ISAE 3000 erklæring af en uafhængig tredjepart på vores scoringsmetode. Derudover publicerer SDG Invest en årlig impact rapport, hvor foreningen afrapporterer på FN’s 17 verdensmål for Bæredygtig Udvikling.

Aktivt ejerskab

SDG Invest udøver aktivt ejerskab overfor alle virksomheder, som foreningen er investeret i. Vi kontakter årligt 100 % af virksomhederne i porteføljen med opfordringer til yderligere udvikling i en bæredygtig retning. SDG Invest forelægger således virksomhederne en række punkter, hvor vi fremadrettet ønsker at se forbedringer inden for virksomhedens arbejde med bæredygtighed. Læs mere om aktivt ejerskab her.

Risici og håndtering

Alle virksomheder i vores portefølje gennemgår en årlig screening i vores Sustainability Scorecard, for at SDG Invest kan sikre sig, at vores virksomheder har særdeles veludviklede politikker, programmer og processer for samfundsansvar på plads. Efter den årlige screening udvælger vi de virksomheder, der har lavest score til en yderligere analyse. Her vurderer vi, om virksomhederne har gennemgået en positiv udvikling, samt om de viser villighed til at tage yderligere skridt i en bæredygtig retning. Hvis dette ikke er tilfældet, vil virksomheden tages ud af vores portefølje.

SDG Invest holder løbende øje med, om virksomhederne i vores portefølje er involveret i begivenheder, der ikke stemmer overens med vores politikker for samfundsansvar og vores investeringsfilosofi. Hvis sådanne begivenheder opstår, tager SDG Invest straks kontakt til den pågældende virksomhed for at få en udredning. I tilfældet at denne udredning ikke er tilfredsstillende vil virksomheden sættes på vores interne ”watchlist” og, afhængigt af sagens alvor, tages ud af porteføljen.

Politik, handlinger og resultater:

Klima og miljø:

Alle virksomheder i SDG Invests portefølje bliver vurderet på deres arbejde med klima- og miljøindsatser. Virksomhederne bliver bl.a. analyseret og bedømt på, om de har sat mål for CO2 reduktion, vandforbrug, affaldshåndtering og omstilling til cirkulær økonomi. Vores årlige impact rapport fremhæver, hvordan virksomhederne i SDG Invests portefølje klarer sig på centrale klima- og miljøparametre.

Arbejdstagerrettigheder og medarbejderforhold

Alle virksomheder i SDG Invests porteføljen bliver vurderet på deres arbejde med arbejdstagerrettigheder og medarbejderforhold. Her kigger SDG Invest bl.a. på om virksomhederne har integreret ILO’s Deklaration om Fundamentale Rettigheder og Principper ved Arbejde i interne politikker og processor, om de arbejder med gode arbejdsforhold igennem hele leverandørkæden, og om de stiller en whistleblower ordning til rådighed internt og eksternt.

Menneskerettigheder

Alle virksomheder i SDG Invest porteføljen bliver vurderet på deres arbejde med menneskerettigheder igennem hele leverandørkæden. SDG Invest bruger FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne og ILO’s Deklaration om Fundamentale Rettigheder og Principper ved Arbejde som udgangspunkt. SDG Invest vurderer bl.a. om virksomhederne har implementeret processer for rettidig omhu, samt deres arbejde med ansvarlig leverandørstyring.

Anti-korruption og bestikkelse

Alle virksomheder i SDG Invest porteføljen bliver vurderet på deres arbejde med anti-korruption. Virksomhederne vurderes bl.a. på om de har udarbejdet en Code of Conduct, om de træner deres medarbejdere, og om de har etableret etiske komiteer på bestyrelsesniveau.

Afkast

Udviklingen mod bæredygtighed modnes meget forskelligt på de individuelle markeder verden over. Screening af selskaberne i porteføljen for bæredygtige forhold medfører en portefølje, hvis sammensætning afviger fra de generelle indeks både med hensyn til de enkelte selskaber og den geografiske allokering. Afkastet i SDG Invest vil således afvige fra de generelle markedsafkast og indeks. SDG Invest drager fordel af den globale trend mod bæredygtigt forbrug og investeringer, hvilket forventes at afspejle sig i afkastet på længere sigt. Det indebærer dog også en risiko for ikke at følge markedsafkastet i perioder, hvor virksomheder, der ikke agerer bæredygtigt, er særligt eftertragtede grundet økonomiske eller politiske forhold eller hvor virksomheder med en bæredygtig profil ikke følger forventningerne. SDG Invest forventer på sigt mindst at kunne følge markedsudviklingen.

Benchmark

SDG Invest måler sig mod Dow Jones Sustainability World Index. DJSI World består af omkring 300 selskaber i 20 lande og revurderes årligt på basis af principper om bæredygtighed og miljøpåvirkning. Nogle sektorer er helt udelukket såsom alkohol, gambling, tobak, våben, atomkraft og pornografi. Om end der er forskel i kriterierne for bæredygtighed, vurderes DJSI World at være det mest retvisende indeks for investeringsstrategien i SDG Invest.

Har du spørgsmål til vores arbejde med samfundsansvar og etik, kan du skrive til info@sdginvest.dk.

FÅ MÅNEDLIG INFORMATION FRA SDG INVEST

Få information og nyheder om selskaber der går forrest, når det gælder SDG mål. Følg med i de selskaber som SDG Invest har investeret i.