Sustainable Cost Accounting (SCA) foreslår en ny regnskabsstandard, der gør det obligatorisk for store virksomheder at inkludere klimaomkostninger i deres regnskaber. Virksomheder skal udarbejde planer for CO2-neutralitet både internt og i deres forsyningskæde, baseret på kendte teknologier

For eksempel har Storbritannien indført Climate-Related Financial Disclosure Regulations (CFDR) i 2022, som kræver, at virksomheder rapporterer om klimarelaterede risici. Derudover har Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TFCD) udarbejdet anbefalinger til at rapportere på klimarelaterede risici. En nylig rapport viser, at skader på naturen kan have en lige så stor negativ indvirkning på økonomien som klimarelaterede risici. Naturens nedbrydning kan føre til en anslået reduktion på 12% af bruttonationalproduktet (BNP) i Storbritannien i de kommende år. 

Der er allerede flere initiativer til at kombinere finansielle og klimarelaterede risici. Disse initiativer bygger dog kun oven på eksisterende økonomiske principper, der bruger jordens ressourcer. Økonomiske principper tager ikke højde for at naturlige ressourcer er endelige og er baseret på en misforstået antagelse om at det er gratis at bruge, udnytte og udtømme naturlige ressourcer. De nuværende finansielle systemer har delvist bidraget til klimakrisen på grund af deres antagelse om uendelige naturressourcer. Indbygget neoklassisk økonomi er  antagelsen om, at naturens gratis ressourcer er vores til at udnytte som vi ønsker, selvom det nu er meget tydeligt, at dette ikke er sandt. I øjeblikket anerkender næsten ingen kommercielle organisationer omkostningerne ved global opvarmning i deres finansielle opgørelser, selvom det har åbenlyse negative indvirkninger på vores klima og økonomi.  Vi er langsomt ved at indse at vi ikke kan udnytte alle jordens ressourcer efter velbefindende uden konsekvenser. Ressourcerne slipper hurtigt op. Det ser vi allerede.

Det skyldes også, at kapital vedligeholdelses konceptet har et incitament indbygget i sig til at udnytte ressourcer, så de bliver knappe og dermed stiger i pris. Kapital vedligeholdelse  refererer til princippet om, at en virksomhed skal bevare eller vedligeholde sin kapital for at sikre, at den kan fortsætte med at operere og generere indtægter i fremtiden. Når ressourcer bliver knappe, kan deres markedsværdi stige, hvilket kan give virksomhederne større økonomisk afkast. Dette kan føre til en bæredygtighedsproblematik, hvor den langsigtede tilgængelighed af ressourcer undermineres til fordel for kortsigtet økonomisk gevinst.

Nogle virksomheder inkluderer klimaoplysninger i deres finansielle rapporter. Disse oplysninger er ofte kun en fortælling og er lidt adskilt fra de hårde nøgletal, der vises i resultatopgørelsen og balancen. Konsekvenserne af klimaforandringer skaber allerede fysiske  såvel som finansielle risici, så bedre regnskabsføring vil være afgørende for finansiel præstation, herunder hvordan disse risici kan påvirke værdiansættelser og hensættelser i balancen. I nogle tilfælde, hvis de ignoreres, kan det true virksomhedernes overlevelse.

Sustainable Cost Accounting (SCA) ville bygge oven på eksisterende regnskabsprincipper der vil kræve kommercielle organisationer til at rapportere hvordan de vil håndtere omkostningerne til at blive net-zero. SCA inkluderer ikke carbon pricing eller carbon offset. For at overgå til net-zero ville en kommerciel organisation fastlægge omkostningerne til overgangen. Reguleringskrav integreres i internationale standarder og tilstrækkelig revision ville være nødvendig for at implementere SCA. Hvis SCA var obligatorisk og var anvendt bredt, ville det tage et betydeligt skridt i retning af at tackle klimakrisen.

SCA som regnskabsstandard

SCA ville gøre det obligatorisk at medregne omkostningerne ved klimaændringer i regnskabet. For at opnå dette mål foreslår man, at SCA bliver en regnskabsstandard. Det ville kræve, at enhver stor virksomhed udarbejder en plan for, hvordan den vil håndtere konsekvenserne af klimaændringer. Denne plan skulle angive, hvordan virksomheden kan blive CO2-neutral inden en specificeret dato, både inden for sin egen virksomhed og i sin forsyningskæde.

SCA kan adressere manglerne ved anbefalinger som TCFD, hvis det blev indført som en regnskabsstandard for at sikre, at det var obligatorisk, omfattende og revideret. SCA foreslår, at store virksomheder bør udarbejde en plan, der viser, hvordan de vil håndtere deres overgang til at blive CO2-neutrale. I denne planlægningsproces ville et forsigtighedsprincip gælde. Med andre ord ville SCA kun benytte teknologier, der allerede eksisterer og er blevet bevist at virke. Derudover skulle planen specificere, hvor virkningen af ændringerne ville opstå geografisk: det ville være uacceptabelt at løse problemet i nogle lande og ikke i andre eller eksportere klima ricici til udviklingslande. Derfor ville land-for-land-rapportering ville være påkrævet. Dette vil skabe incitament til  udviklingen af nye teknologier, der kunne reducere omkostningerne ved overgangen til at blive CO2-neutral tidligst muligt, da regnskabet gerne skulle fremme ønsket forandring.

Disse ideer er i overensstemmelse med de nuværende IFRSF-standarder. For eksempel kræver International Accounting Standard 36 (IAS36 2004) nedskrivning af aktivers værdi, når ’væsentlige ændringer med en negativ effekt på virksomheden er sket i løbet af perioden eller forventes at ske i den nærmeste fremtid’. Dette gælder for ændringer i det teknologiske, markedsmæssige, økonomiske eller juridiske miljø, som virksomheden opererer i eller det marked, som et aktiv er dedikeret til. Klimaændringernes påvirkning kunne betragtes som en sådan ‘væsentlig ændring’ og derfor kræves, at værdien af aktiver, der udleder CO2, nedskrives.

Derudover kræver reglerne i International Accounting Standard 1 (IAS 1 2007), at en virksomhed vurderer, om den kan fortsætte med at drive sin forretning i fremtiden. Det betyder, at virksomheden skal lave regnskaber, der viser, at den kan overleve på lang sigt, medmindre ledelsen planlægger at lukke virksomheden eller stoppe driften, eller hvis der ikke er nogen realistiske alternativer. Hvis en virksomhed ikke kan forklare, hvordan den vil håndtere omkostningerne ved at blive netto CO2-neutral, betyder de nuværende teknologiske, markedsmæssige, økonomiske og juridiske forhold, at den måske ikke har andre muligheder end at lukke. Bæredygtig omkostningsregnskab kræver, at en virksomhed tester denne situation og offentliggør resultaterne i et revideret regnskab.

Konskevenser af SCA

De finansielle rapporter fra store virksomheder og deres indvirkning på verdensøkonomierne er blevet diskuteret. Disse rapporter er ofte unøjagtige, da de undlader at inkludere naturlig ressourceanvendelse i regnskaberne. Bank of England estimerer, at op til 20 billioner USD kan være på spil på grund af dette. Det har store konsekvenser for brancher, der er afhængige af udbytte fra disse virksomheder. Eksperter mener, at det ikke længere er muligt at måle bæredygtige omkostninger korrekt. Der er et presserende behov for at fokusere på langsigtede mål inden for bæredygtighed.. Vi har brug for langsigtede mål inden for bæredygtighed, og den nuværende finansielle rapportering er ikke tilstrækkelig til den moderne verden med en presserende klimakrise.

Vi har allerede set foranstaltninger som TCFD spille en stadig vigtigere rolle i finansielle offentliggørelser. Derudover kræver direktiver som CSRD og CSDDD rapportering om sociale og miljømæssige virkninger og bestræbelser. Ikke desto mindre har SCA muligheden for at skabe betydelige krav til virksomheder, der tvinger dem til at tage hensyn til at blive net-zero.

Forskningen om SCA er stadig kun få år gammel, men igangværende forskningsprojekter undersøger, hvordan regnskab kan skabe incitament til virksomheder til at blive net-zero. SCA ville være et stort skridt mod en grøn økonomi. Klimakrisen er presserende, og vi har brug for nye strukturer og teknologier for at afbøde udfordringerne, da vores nuværende systemer ikke har været tilstrækkelige til at tackle krisen og også delvist har forårsaget den. SCA har mulighed for at skabe forandring indenfor hidtil ikke udfordrede strukturer, der udnytter jordens ressourcer. Hos SDG Invest følger vi udviklingen af forskningen og ser frem til at se nye idéer blive udviklet i kampen mod klimakrisen.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder