Emballage er en uundgåelig del af vores moderne livsstil, men den enorme mængde emballageaffald der genereres, udgør en betydelig belastning for miljøet og klimaet. For at imødegå denne udfordring har EU indført en ny emballageforordning, der træder i kraft i 2025. Dette initiativ har til formål at adressere problemet med stigende emballageaffald og CO2-udledning ved at pålægge producenter et udvidet ansvar og fastsætte mål for genanvendelse og genbrug.

Nye krav til genbrug af emballage

Danmark producerer store mængder emballageaffald fra take-away mad til online shopping. Selvom vi sorterer skrald og genbruger materialer, ender meget af det i naturen og derudover belaster produktionen og brugen af emballagen vores CO2 udledning. EU er kommet med en ny emballageforordning der træder i kraft i 2025, der skal afhjælpe problemet.

Emballageaffald er en kompleks problemstilling med vidtrækkende konsekvenser for både miljø og klima. Emballageaffald findes i mange varianter og er en stor del af mange danskeres hverdag. Produktionen af emballagematerialer kræver betydelige mængder energi og ressourcer, hvilket resulterer i CO2-udledninger og belaster vores atmosfære. Samtidig, hvis emballage ikke genanvendes effektivt, skal der bruges mere energi og ressourcer til at producere ny emballage, hvilket yderligere forværrer klimaaftrykket.

For at håndtere denne udfordring er der behov for en bæredygtig tilgang til emballage, der omfatter genbrug, genanvendelse og reduktion af unødvendigt affald. Dette indebærer incitamenter og praksisser, der fremmer cirkulær økonomi og ansvarlig forvaltning af emballagematerialer. På denne måde kan vi minimere de negative konsekvenser af emballageaffald og arbejde mod en mere bæredygtig fremtid for både miljøet og klimaet.

Plastikemballager udgør en væsentlig andel af det globale plastforbrug, og det anslås, at hele 40% af al produceret plastik bruges til emballage. Dette gælder især for drikkevarer og take-away mad. I Danmark er situationen ikke anderledes, hvor der alene i 2018 blev brugt omkring 116.000 tons salgsemballage i plast.

Den stigende efterspørgsel efter emballage til fødevarer og drikkevarer har ført til en betydelig mængde plastikemballage, der ofte ender som engangsbrug og derefter som affald. Denne praksis har en negativ indvirkning på miljøet, da plastaffald er svært at nedbryde og kan forårsage forurening af vores hav og natur.

Genbrugelige materialer har en markant positiv effekt på CO2-udledningen sammenlignet med engangsbrug i deres levetid. Genbrugelige materialer udleder op til 85% mindre CO2 end engangsbrug i deres levetid. Derved vil øget genbrug af plast og emballage være med til at sænke vores CO2 udledning. Dette betyder, at ved at øge genbruget af plast og emballage kan vi bidrage til en betydelig reduktion af vores samlede CO2-udledning.

Ved at skifte fra engangsprodukter til genbrugelige alternativer kan vi mindske behovet for at producere nye produkter og dermed reducere den mængde energi og ressourcer, der kræves til fremstillingen. Dette fører til en mindre belastning på miljøet og en lavere CO2-udledning. Det er en vigtig indsats i bestræbelserne på at bekæmpe klimaforandringer og bevæge os mod en mere bæredygtig fremtid.

EU’s nye Emballageforordning

Den nye emballageforordning kommer blandt andet på baggrund af det stigende forbrug af plastikemballager på 25,8% i EU og 30% stigning i Danmark siden 2009. Derudover er 50% det menneskeskabte affald i verdenshavene plastik fra drikke- og fødevarer.

For at imødegå udfordringen med emballageaffald og fremme en mere bæredygtig tilgang til emballage har EU indført en omfattende emballageforordning, der træder i kraft i 2025. En central del af denne forordning er udvidet producentansvar, hvor virksomheder, der markedsfører emballage, skal påtage sig en større rolle i at håndtere det affald, deres produkter genererer. Den nye forordning stiller krav til, hvor meget plast, glas og andet skal genanvendes i 2030 og 2040.

EU’s nye emballageforordning skal være med til at skabe incitament for virksomheder til at tage ansvar for den emballage de benytter sig af. Et øget producentansvar er et stort skridt i retning mod cirkulær økonomi. Fra 2025 skal producenter reducere brugen af materiale og designe mere genanvendeligt emballage. Derudover kommer cirka 41.000 danske virksomheder til at skulle betale for behandling af deres emballage, ifølge Miljøministeriet. Det skulle være med til at skabe incitament for virksomhederne, kan spare penge og hjælpe miljøet ved at investere i genanvendelig emballage ..

Forslaget indebærer design for genanvendelse, genanvendt materiale, krav om genbrug samt harmonisering af regler inden for EU.

Design for genanvendelse:

Design for genanvendelse bygger på at undgå materialemix og tryk , der kan vanskeliggøre genanvendelsesprocessen. Og dermed skaber incitament for producenter at skabe og benytte let genanvendelige emballage.

Krav om genanvendt plast:

Derudover stiller kommissionen også krav til indholdet af genanvendt plast i plastemballager og dermed øger efterspørgslen af genanvendt plast, især rPET. Formålet er at reducere mængden af ny plastproduktion.

Harmonisering af regler:

Et vigtig aspekt af den nye emballageforordning er harmoniseringen af regler på tværs af EU-medlemslandene. Dette sikrer, at der ikke opstår nationale forskelle, der kan skabe forvirring eller hindringer for det indre marked. Målet er at give virksomheder mulighed for at operere mere effektivt og bæredygtigt i hele EU.

Samtidig foreslår Kommissionen krav om genbrug af emballager, bl.a. at take-away emballager rengøres og genbruges. Det samme gælder øl, sodavand og vin, hvor der skal være et genbrugeligt alternativ. Dette tiltag sigter mod at reducere affaldsmængden og fremme en mere bæredygtig brug af emballager.

Den nye forordning, der træder i kraft 1. januar 2025 betyder et udvidet producentansvar. Det betyder blandt andet at alle virksomheder der markedsfører emballage, om det er som importører eller påfyldere, fremover skal betale en afgift for håndtering af det emballageaffald de generer.  Samtidig lægger direktivet op til kollektive løsninger, da det er mere hensigtsmæssigt og effektivt.

Udvidet producentansvar

Det udvidede producentansvar skal skabe et økonomisk incitament for at virksomhederne skal reducere brugen af materialer og designe mere genanvendeligt emballage.

Målet med det udvidede producentansvar er at skærpe virksomhedernes økonomiske incitament til at reducere brugen af materialer og designe mere genanvendeligt emballage. Til gengæld kan virksomhederne spare penge og hjælpe miljøet ved at bruge mindre og genanvendeligt emballage.

Det udvidede producentansvar, som er kernen i emballageforordningen, skal skabe et økonomisk incitament for virksomheder til at reducere brugen af materialer og designe mere genanvendelige emballager. Dette initiativ skubber virksomheder til at tænke på hele emballagens livscyklus, fra produktion til bortskaffelse. Samtidig sigter forordningen mod at harmonisere regler på tværs af EU-medlemslandene, hvilket skaber en mere ensartet ramme for emballageindustrien. Dette kan hjælpe virksomheder med at operere mere effektivt på tværs af grænserne, og mindske forvirring og spild, der kan opstå på grund af forskellige nationale regler.

Virksomheder viser vejen

I SDG Invests portofølje arbejder 80% af virksomhederne aktivt mod cirkulær økonomi ved at ændre deres design, produktion og tilgang til genbrug . En af de virksomheder er blandt andet Unilever. Unilever laver mad og drikkevarer og andre dagligvarer. Unilever støtter op om et udvidet producentansvar i forbindelse med plastik og andet emballage. De indgår samtidig i et samarbejde med Ellen MacArthur Foundation og New Plastics Economy initiative, der sætter klare målsætninger for at opnå en cirkulær økonomi. Andre medlemmer som også er en del af SDG Invests portefølje er Danone, PepsiCo, L’Oreal og Nestlé.

Derved støtter Unilever og flere andre virksomheder allerede op om et øget producentansvar, hvor virksomheder går forrest og tager ansvar for deres brug af plastik og andet emballage. Det er også målet med den nye emballageforordning fra EU der træder i kraft 1. januar 2025.

EU’s emballageforordning er en milepæl i bestræbelserne på at tackle emballageaffaldets udfordringer og fremme en mere bæredygtig tilgang til emballageproduktion og -forbrug. Gennem udvidet producentansvar, mål for genbrug og genanvendelse samt harmonisering af regler søger forordningen at ændre måden, vi tænker på emballage på. Dette er ikke kun en investering i vores miljø og klima, men også i en mere bæredygtig fremtid for kommende generationer. Ved at tage dette skridt viser EU vejen for, hvordan industrien kan tage ansvar og bidrage til en mere cirkulær økonomi.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder