Status på aktiemarkederne i marts

Marts måned bød på høj volatilitet på finansmarkederne med bankuro og nervøsitet kombineret med investorernes øgede risikoappetit, der i sidste ende ledte kursfest på aktiemarkederne i slutningen af måneden. Ser vi overordnet på de globale aktiemarkeder, så har verdensaktieindekset MSCI World leveret et afkast på 1,61%. I USA var der ligeledes positive takter, hvor det største amerikanske aktieindeks S&P500 leverede et afkast på 2,30%. Vender vi blikket mod Europa, gav det europæiske Euro Stoxx 600 et afkast på 0,66%. SDG Invest leverede et afkast på 2,64% i marts måned, og dens benchmark gav et afkast på 2,24%. Dette er svarende til en outperformance på 0,40%. Alle afkast er målt i danske kroner.

Der er ikke tale om en ny finanskrise

To amerikanske og en europæisk bank er mere eller mindre kollapset, og vi ser stadigvæk indikationer på, at andre banker er i finansielle vanskeligheder. Bankuroen har sendt chokbølger gennem finansmarkederne. Nervøsiteten har spredt sig, og det har skabt associationer til finanskrisen tilbage i 2008. Men bankerne har til forskel fra 2008 en solid egenkapital til at kunne håndtere udsving i deres indtjening, og samtidig går bankerne en tid i møde med merindtjening fra en øget rentemarginal. De banker som er kollapset er enkeltstående tilfælde, og kollapsene er forårsaget af dårlig bankdrift eller fordi de har været nichebanker, og derfor er mindre solide ift. større banker.

Den amerikanske centralbank Fed og den europæiske centralbank ECB hævede begge renten med henholdsvis 0,25% og 0,50% i marts måned. Den amerikanske centralbankchef Jerome Powell understregede, at det fortsat er den høje inflation, der er deres primære fokus. Centralbanken havde dog samtidig taget uroen i den amerikanske banksektor i betragtning, og hævede derfor renten med 0,25% i stedet for 0,50%, som markedet ellers havde forventet inden det første bankkrak.

Powell fik i samme omgang kridtet banen op for resten af året, da han gav udtryk for at centralbank medlemmerne ikke ser nogen rentenedsættelser i år, hvilket aktiemarkedet reagerede negativt på. Centralbankernes kurs mod flere opstramninger, er et udtryk for at de er komfortable med, at den finansielle uro er relativt begrænset, og at de fortsat tillægger det størst betydning at tøjle den stigende inflation. Både i USA og Europa er økonomierne indtil videre i bedre form end markedet har troet på, hvilket blev understreget af både Fed og ECB ved seneste rentemelding.

SDG Invest outperformer i første kvartal med 3,09%

Første kvartal er nu afsluttet, og SDG Invest har leveret en flot performance. Foreningen har givet et afkast på 9,04% pr. 31. marts 2022. Dette er svarende til et merafkast på 3,09% i forhold til sit benchmark. Afkastet i kvartalet er bl.a. drevet af, at SDG Invest har et tilt mod europæiske aktier. De har oplevet mere medvind i forhold til det brede amerikanske aktieindeks i første kvartal. Derudover bød selskaberne i SDG Invest også på fornuftige resultater i den seneste regnskabssæson, og viser at de fortsat tjener penge på trods af øgede omkostninger og dæmpet efterspørgsel.

Ser vi på porteføljens sektorallokering, har SDG Invest leveret en markant outperformance i sektorerne Teknologi, Industri, Sundhed og ikke mindst i Finans, hvor foreningens totale fravalg af banker har givet pote i dette kvartal. Det største bidrag til outperformance kommer fra Teknologi og specielt selskaber, som arbejder med kunstig intelligens.

Omlægning i SDG Invest

I marts måned foretog vi en omlægning i foreningens portefølje. Vi har solgt selskaberne Adidas og Oracle og har købt franske producent af komponenter til industrien/elektronikkoncern Schneider Electric.

Adidas

Vi har solgt Adidas, da selskabet over en længere periode ikke har leveret tilstrækkelig performance på flere parametre. Sidste år blev samarbejdet med Kanye West omkring skolinjen ”Yeezy” annulleret, og der skete en udskiftning i selskabets topledelse. Det annullerede samarbejde har haft store konsekvenser for selskabet, da skolinjen stod for en stor del af Adidas’ indtjening. Ved seneste regnskabsaflæggelse blev det tydeligt, at vi ser ind en længere overgangsperiode end ventet.

Oracle

Vi har solgt Oracle, da selskabet ikke længere lever op til vores kvalitetskriterier, hverken finansielt men i særdeleshed på vores bæredygtighedskriterier. Oracle har de seneste tre år været blandt de dårligst performende selskaber i SDG Invest, og viser tegn på at deres bæredygtige ambitioner har nået et plateau, mens andre selskaber i porteføljen bliver ved med at udvikle sig.

Vi har sendt et brev til Oracle, hvor vi informerer dem om, at vi ønsker at se handling på deres bæredygtige arbejde, men intet svar er modtaget. SDG Invest har også forsøgt at engagere Oracle på området etisk AI, i samarbejde med en række andre investorer, men Oracle er heller ikke her gået i dialog. Oracle viser dermed tegn på, at de ikke ønsker at indgå i åben og transparent dialog med investorerne. Sammenholdt med deres score i vores Sustainability Scorecard, har vi derfor besluttet at sælge.

Schneider Electric

Schneider Electric har et stabilt økonomisk fundament med en sund balancestruktur og stærke frie pengestrømme. Selskabets bæredygtige performance er ligeledes flot, og blev i 2021 kåret til verdens mest bæredygtige virksomhed. Selskabet har en høj score i vores Sustainability Scorecard, blandt andet grundet deres grundige og transparente rapportering indenfor bæredygtighed. Schneider har fokus på diversitet i bestyrelsen, og har godkendte Science-Based Targets for near-term, long-term og net-zero. Derudover er SDG’erne (De 17 verdensmål) strategisk integreret i deres bæredygtighedsrapportering, hvor de herunder har et særligt fokus på biodiversitet.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder