2021 blev et godt aktieår med formidable afkast. Der er fortsat godt gang i væksten i verdensøkonomien, om end den er gået ned i et lavere gear i fjerde kvartal. Den nye omikron-mutation har skabt stor usikkerhed, og risikoen for overophedning og vedvarende høj inflation lurer fortsat. På trods heraf forventer vi fremadrettet solid vækst i verdensøkonomien.

Fortsat stabil vækst

Der er fortsat godt gang i væksten i verdensøkonomien, om end vi er på vej mod et mere almindeligt væksttempo. Det er primært udtryk for en normalisering af økonomien ovenpå de drastiske nedlukninger i marts 2020, og efter at finanspolitiske stimulanser er neddroslet i fjerde kvartal.

Men afdæmpningen skyldes også i høj grad de stigende energipriser, som er med til at reducere en smule i privatforbruget, ligesom flaskehalse i forsyningskæderne dæmper og skaber nogle udfordringer i produktionen.

Derudover er omikron-mutationen trådt i forgrunden i fjerde kvartal, og igen er det servicefagene, der er ramt. Bekymringen ligger i, at restriktioner og delvise nedlukninger risikerer at forværre de globale flaskehalse ved igen at skubbe privatforbruget yderligere over på forbrugs- frem for servicegoder.

Positivt er det, at erfaringerne fra de foregående smittebølger viser, at påvirkningen på verdensøkonomien er blevet mindre for hver gang.

Rekordhøj inflation mange steder

Især de stigende energipriser har været en central årsag til, at inflationen er steget til rekordniveauer i fjerde kvartal. Stigende vareefterspørgsel og flaskehalse til følge har selvfølgelig også trukket op.

Forbrugerpriserne steg i november med 6,8 pct. i USA og 4,9 pct. i Europa. For USA’s vedkommende er inflationen nu på det højeste niveau siden 1982.

Centralbankerne forventer, at ovennævnte forhold vil udspille deres rolle, og inflationen vil aftage i 2022, når lagre og produktionsforhold igen kan følge med og energipriserne normaliseres. Dog vil det komme til at tage længere tid end oprindeligt forventet.

Der holdes øje med lønvæksten

Usikkerheden omkring inflationen er steget i fjerde kvartal, og investorer, økonomer og centralbanker holder derfor ikke kun øje med energipriser, flaskehalse og corona-smitte, men også med job- og lønvæksten. For vedvarende stigende forbrugerpriser (inflation) kan påvirke lønnen, som yderligere bidrager til inflationspresset.

Fremgangen i væksten betyder, at der fortsat er stor efterspørgsel efter arbejdskraft – dog kombineret med et mindre udbud i både USA og Europa. I USA er beskæftigelsen knap fire millioner lavere end før corona-krisen, men selskaberne hungrer stadig efter kvalificeret arbejdskraft, og lønvæksten er steget markant. Indtil nu er selskabernes indtjening ikke påvirket, da produktivitetsvæksten fortsat er høj. I Europa er der også mangel på arbejdskraft, men lønvæksten er fortsat uændret.

Centralbanker gennemfører opstramninger

For at holde inflationen i skak er FED i løbet af november måned begyndt at neddrosle deres månedlige obligationsopkøb. Nyt er det, at de har meldt ud, at de vil speede processen, så opkøbene afsluttes til marts og ikke sommeren 2022. Dermed har FED banet vejen for renteforhøjelser, som de også har været ude og annoncere.

ECB har ikke helt så travlt som FED, da inflationen ikke er så markant i Europa. ECB er begyndt at udfase corona-tiltagene med en halvering af pandemiopkøbene til marts, og der er fortsat ingen meldinger om ændringer i renten.

Centralbankernes opstramninger har igen ramt de dyrest prissatte aktier som IT-aktierne, idet prissætningen skal reguleres i forhold til de højere renter. Omvendt, så er den store mangel på semikonduktorer (computerchips til stort set al elektronik) med til at holde hånden under IT-sektoren, idet efterspørgslen er høj og forventet vedvarende. Finanssektoren reagerer stadig positivt på inflationssnakken – dels som en value-eksponering – lav prissætning – og dels da de profiterer af stigende marginaler.

Afkast for kvartalet og året

SDG Invest Bæredygtige Aktier afsluttede fjerde kvartal med 9,55 pct. efter omkostninger og outperformede verdensmarkedet med 0,25 pct. For året har SDG Invest Bæredygtige Aktier tjent gode penge til sine investorer med et afkast efter omkostninger på 27,94 pct. efter omkostninger.

Dog halter vi lidt efter verdensmarkedet med -0,52 pct. for året. Årsagen skal findes i sektorrotationen, som mere eller mindre har været til fordel for Energi (olie, gas, etc.) og Finans i 2021. To sektorer som SDG Invest Bæredygtige Aktier i overvejende grad ikke er eksponeret mod, da vi ikke betragter dem som bæredygtige.

Forventninger fremadrettet

Finansmarkederne befinder sig lige nu i et dilemmafyldt krydsfelt mellem vækst og inflation. Den aktuelle opbremsning af den globale økonomi ventes at tage toppen af inflationsniveauet, hvorimod perioder med fornyet vækst forventes at afstedkomme de modsatte effekter.

I SDG Invest Bæredygtige Aktier følger vi altid vores faste investeringsstrategi om at investere i stabile bæredygtige kvalitetsselskaber. Vores investeringsstrategi er et solidt kompas under gunstige og ugunstige vilkår. På den lange bane vil den sikre os et afkast langt over markedet, men i korte perioder vil det dog være uundgåeligt, at vi halter lidt efter markedet. Vores bæredygtige kvalitetsaktier vil klare sig godt igennem en tid med udsving og mulige rentestigninger, da vi altid har fokus på at investere i selskaber, der både indtjeningsmæssigt og finansielt er bæredygtige stabile.

Vi vil så gerne fortælle mere

Hvis du vil høre mere om SDG Invest bæredygtige investeringer på de globale markeder, kan du udfylde formularen her, og så kontakter vi dig.

Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af SDG Invest, og skal af læseren ikke ses som en opfordring eller anbefaling til at købe eller sælge de omtalte værdipapirer. Oplysningerne må ikke opfattes som anbefalinger eller rådgivning, og SDG Invest kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af læserens dispositioner på baggrund af de oplysninger, der fremgår af materialet. SDG Invest vil bestræbe sig på, at oplysningerne i materialet er korrekte, men kan ikke garantere dette, og SDG Invest påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser.

Læseren skal være opmærksom på, at investeringer kan være forbundet med risiko for tab, og at de historiske afkast ikke er en garanti for, at dette afkast og kursudvikling kan realiseres i fremtiden. For yderligere information kan du altid kontakte en af vores rådgivere på info@sdginvest.dk.

Vi vil så gerne høre fra dig

Har du spørgsmål til SDG Invests investeringer, ris eller ros, så hører vi altid gerne fra dig. Kontakt os endelig for at høre nærmere om vores investeringsunivers, eller hvis du har andet på hjerte.

Formular på nyheder